Våra tjänster

Interimlösningar inom hållbarhetsfrågor

Behöver du en snabb interimlösning för dina hållbarhetsfrågor? Vi har ett brett nätverk av hållbarhetsexperter som är redo att hjälpa ditt företag att snabbt lösa sina hållbarhetsproblem.

hållbabrhetsexperter

Från interimlösningar till en hållbar framtid

Hållbarhet blir allt viktigare för företag som vill upprätthålla sin legitimitet och anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det handlar inte bara om att uppfylla lagkrav och normer utan också om att möta krav från kunder, investerare och samhället i stort. För att hantera dessa krav behöver företag skapa en väl genomtänkt hållbarhetsstrategi som är integrerad med deras övergripande affärsstrategi.

Ripplers hållbarhetsexperter kan hjälpa företag att utveckla en hållbarhetsstrategi som omfattar hela organisationen. Vi kan hjälpa till med att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för företaget baserat på dess affärsmodell, värderingar och verksamhet. 

Vi kan även hjälpa till med att ta fram en färdig handlingsplan med konkreta mål och mätbara KPI:er som säkerställer att strategin är framgångsrik och att den kontinuerligt utvecklas över tid.

För att integrera hållbarhet med affärsstrategin behöver företag förstå hur hållbarhet kan skapa värde för företaget och dess intressenter. Ripplers hållbarhetsexperter kan hjälpa företag att integrera hållbarhetsperspektiv i deras verksamhetsplanering och beslutsprocesser. 

Vi kan även hjälpa till med att utveckla en hållbarhetskultur inom organisationen genom att involvera personal och säkerställa att alla har en förståelse för företagets hållbarhetsambitioner och hur dessa relaterar till deras arbete.

En väl genomtänkt hållbarhetsstrategi som är integrerad med affärsstrategin kan hjälpa företag att minska sina risker, öka sina intäkter, förbättra sin varumärkespositionering och stärka sitt samhällsansvar. 

Intressentdialoger är en viktig del av ett företags hållbarhetsarbete. Genom att ha en öppen och transparent dialog med intressenterna kan företaget få viktig feedback och insikt om hur de kan förbättra sin hållbarhetsprestanda och samtidigt stärka relationerna med sina intressenter.

Rippler hjälper företag att utveckla en effektiv strategi för att genomföra intressentdialoger.

Vårt team av hållbarhetsexperter kan hjälpa till med att identifiera och engagera relevanta intressenter, såsom anställda, kunder, leverantörer, investerare, samhällsaktörer och andra berörda parter. 

Vi kan även hjälpa till att utveckla en kommunikationsplan för att säkerställa att dialogerna genomförs på ett effektivt sätt och att relevant information når ut till alla berörda parter.

Vi kan också hjälpa företag att skapa en tydlig och strukturerad process för att samla in och hantera feedback från intressenterna, och att integrera denna feedback i företagets hållbarhetsstrategi. 

Genom att involvera intressenterna i företagets hållbarhetsarbete kan företaget skapa en starkare relation med dessa parter samtidigt som man ökar sin trovärdighet och transparens.

Genom vår erfarenhet inom området kan vi hjälpa företag att utveckla en hållbarhetsstrategi som tar hänsyn till intressenternas behov och prioriteringar, samtidigt som den integreras med företagets affärsstrategi. 

Väsentlighetsanalysen hjälper företag att identifiera de viktigaste områdena att fokusera på. Vid en väsentlighetsanalys kartlägger företaget vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer som påverkar dess verksamhet och vilka som är viktigast för både företaget och dess intressenter.

Genom att använda sig av väsentlighetsanalysen kan företaget sedan utveckla en strategi för hållbarhetsarbete som fokuserar på de mest relevanta områdena.

Rippler kan hjälpa företag med att genomföra en väsentlighetsanalys som är anpassad till företagets behov och situation. Vår erfarna och kompetenta personal kan hjälpa till med allt från att definiera vilka frågor som är viktiga att ta upp, till att genomföra intervjuer med intressenter och sammanställa resultaten i en rapport.

Vi hjälper företag att definiera vilka områden som är viktiga att ta hänsyn till och att prioritera dessa baserat på deras relevans och betydelse för företaget och dess intressenter. Vi kan också identifiera eventuella risker och möjligheter som företaget kan ta hänsyn till i sin hållbarhetsstrategi.

Utöver detta kan vi även hjälpa företaget att kommunicera resultaten av väsentlighetsanalysen till sina intressenter och andra intresserade parter. Detta kan vara en viktig del av företagets kommunikationsstrategi och bidra till ökad transparens och trovärdighet.

Ripplers väsentlighetsanalyser är anpassade till företagets behov och situation. Vi kan hjälpa företaget att identifiera de mest relevanta områdena att fokusera på och att utveckla en hållbarhetsstrategi som tar hänsyn till dessa områden. Vi hjälper företag att kommunicera resultaten av väsentlighetsanalysen till sina intressenter och andra intresserade parter.

Policydokument ger en tydlig riktning för hur organisationen ska hantera olika hållbarhetsfrågor. Rippler kan hjälpa till med att utveckla, implementera och uppdatera policydokument inom olika områden av hållbarhet.

 

Våra hållbarhetsexperter har en gedigen erfarenhet av att skapa och implementera policydokument som är effektiva och överensstämmer med internationella standarder och riktlinjer. Vi kan hjälpa er att skapa en policy för exempelvis miljö, sociala frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption. 

Vi kan också hjälpa er att integrera era policyer i er affärsstrategi och säkerställa att de implementeras på ett sätt som är lätt att följa och kommunicera till alla intressenter.

 

Vår process för att utveckla policydokument innefattar en noggrann analys av företagets befintliga policyer och rutiner, samt en kartläggning av internationella standarder och riktlinjer. Vi arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att policyerna är relevanta, realistiska och effektiva. 

Vi kan också genomföra utbildningar och workshops för att säkerställa att alla anställda och intressenter är medvetna om och förstår organisationens policyer och rutiner.

 

Rippler kan också hjälpa till med att uppdatera befintliga policydokument för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och effektiva. 

Genom att hålla policyerna uppdaterade och i linje med utvecklingen inom hållbarhetsområdet, kan organisationen fortsätta att arbeta mot en hållbar framtid och skapa en positiv inverkan på samhället och miljön.

Hållbarhetsrapporter är ett viktigt verktyg för företag att kommunicera sin hållbarhetsprestation och för att informera sina intressenter om sina hållbarhetsambitioner och framsteg. 

På Rippler erbjuder vi expertis och stöd för att utveckla hållbarhetsrapporter som är relevanta, trovärdiga och övertygande.

Vi hjälper företag att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna som de står inför och att utveckla mätbara mål och indikatorer för att mäta och rapportera om deras hållbarhetsprestation. 

Vi arbetar också med att säkerställa att hållbarhetsrapporterna är tydliga, koncisa och lättförståeliga för alla intressenter, oavsett om de är investerare, kunder, anställda eller samhällsaktörer.

På Rippler har vi lång erfarenhet av att utveckla hållbarhetsrapporter enligt ledande standarder som GRI (Global Reporting Initiative) och IIRC (International Integrated Reporting Council). 

Vi hjälper våra kunder att uppfylla dessa standarder och att följa de bästa praxis för hållbarhetsrapportering. Vi stöder också våra kunder att utveckla strategier för att förbättra sin hållbarhetsprestation och att integrera hållbarhet i sin verksamhet på ett meningsfullt sätt.

En väl utformad hållbarhetsrapport ökar förtroendet för företagets verksamhet och stärker relationen med intressenter genom att visa upp sitt engagemang för en hållbar framtid. 

På Rippler har vi den expertis och erfarenhet som krävs för att hjälpa företag att utveckla hållbarhetsrapporter som är relevanta, trovärdiga och övertygande, och som bidrar till att skapa en hållbar framtid för alla.

Rippler erbjuder sina kunder hjälp med att upprätta hållbarhetsrapporter genom GRI-standarder.

Ripplers erfarna hållbarhetsexperter kan hjälpa företag att genomföra en gap-analys. Vi identifierar då relevanta hållbarhetsindikatorer för deras verksamhet, samlar in och analyserar relevant data, och utarbetar en GRI-rapport som ger en omfattande överblick av företagets hållbarhetsarbete.

Genom att använda GRI-ramverket kan företag mäta, hantera och rapportera sin påverkan inom olika hållbarhetsområden såsom miljö, socialt ansvarstagande och ekonomiskt välstånd. 

En GRI-rapport ger en öppen och transparent beskrivning av företagets hållbarhetsarbete och är en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Ripplers team av hållbarhetsexperter kan hjälpa företag med att utveckla och implementera en GRI-rapporteringsstrategi som passar företagets behov och mål. 

Vi kan hjälpa till med att identifiera relevanta hållbarhetsindikatorer, samla in och analysera relevant data, och utarbeta en omfattande och lättförståelig GRI-rapport som ger en översikt av företagets hållbarhetsarbete.

IIRC (Integrated Reporting Framework) är en global standard för integrerad rapportering, vilket innebär att man integrerar finansiell information med icke-finansiell information i en rapport.

Detta ger en holistisk bild av företagets prestationer och potential och är en viktig del av hållbarhetsredovisning.

Rippler kan hjälpa till med IIRC-rapportering genom att arbeta med företaget för att integrera deras finansiella och icke-finansiella information i en enda rapport som ger en helhetsbild av företagets prestationer. 

Detta innefattar att samla in och analysera data från olika delar av företaget och deras intressenter för att skapa en rapport som inkluderar både kvantitativ och kvalitativ information om företagets prestationer, risker och möjligheter.

Vi hjälper företag att kommunicera sin rapport på ett effektivt sätt, genom att se till att rapporten är tydlig, relevant och anpassad till målgruppen. 

Vi kan också hjälpa till med att utveckla en kommunikationsstrategi för att säkerställa att rapporten når ut till relevanta intressenter.

Genom vår expertis och erfarenhet inom integrerad rapportering kan vi hjälpa företag att utveckla en rapport som ger en holistisk bild av företagets prestationer och potential, vilket bidrar till att bygga förtroende och stärka företagets varumärke.

Rippler kan hjälpa företag med att utveckla hållbarhetsinitiativ som kan bidra till att markant minska företagets miljöpåverkan och samtidigt skapa positiva sociala och ekonomiska resultat. 

Vårt team av hållbarhetsexperter har lång erfarenhet av att utveckla hållbarhetsinitiativ för företag i olika branscher och sektorer.

Vi kan stödja företag genom hela processen, från att identifiera möjligheter för förbättringar till att skapa en genomförbar plan för implementering och utvärdering av initiativen. 

Genom att arbeta tillsammans med företagets ledning och andra intressenter kan vi se till att initiativen är strategiskt kopplade till företagets övergripande mål och värderingar.

Vi kan också hjälpa till att integrera hållbarhetsinitiativ i företagets affärsplan och verksamhetsprocesser, så att de blir en naturlig del av företagets verksamhet och bidrar till en hållbar utveckling över tid. 

Våra experter kan också hjälpa till att utveckla mätbara mål och indikatorer för att följa upp initiativens framsteg och effekter.

Med vårt stöd kan företag vara säkra på att de utvecklar hållbarhetsinitiativ som är välgrundade och genomförbara, och som kan leda till positiva effekter både för företaget och för samhället som helhet.

Vi är dedikerade till att hjälpa företag att implementera hållbarhetsprinciper och förbättra deras hållbarhetsprestanda genom interimlösningar.

Vi har ett brett nätverk av experter inom hållbarhet som är beredda att hjälpa företag oavsett storlek eller bransch. En av våra huvudtjänster är att hjälpa företag att utveckla en hållbarhetsstrategi och integrera den med deras affärsstrategi.

Vi arbetar tillsammans med företagsledare för att förstå deras specifika situation, utmaningar och mål, för att sedan utveckla en hållbarhetsstrategi som passar deras verksamhet.

Genom att integrera hållbarhet med affärsstrategi kan företag
öka effektivitet, kostnadsbesparingar och konkurrenskraften.
Vi kan också hjälpa företag att kartlägga deras hållbarhetsprestanda mot de globala målen för hållbar utveckling (SDG).
Vår expertis inom detta område hjälper företag att identifiera de mest relevanta och betydande SDG-målen för deras verksamhet, och sedan utveckla en plan för att uppnå dem.

Intressentdialoger är en annan viktig aspekt av hållbarhetsarbete. Vår expertis inom detta område hjälper företag att identifiera och engagera sina viktigaste intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och samhällen där de verkar.

Vi hjälper företag att bygga och upprätthålla positiva relationer med sina intressenter och att arbeta tillsammans för att uppnå hållbarhetsmål.


Grönt konferensrum
Sustainability expert

En viktig del av hållbarhetsarbete är också att genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera de frågor som är mest relevanta och viktiga för verksamheten och dess intressenter. Rippler kan hjälpa företag att genomföra denna analys och utveckla en strategi för att hantera och rapportera om dessa frågor.

Vi hjälper också företag att utveckla policydokument som definierar deras hållbarhetsstrategi och styr deras hållbarhetsarbete. Genom att ha tydliga och konkreta policys på plats kan företag säkerställa att deras ansträngningar inom hållbarhet är effektiva och konsekventa.

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

Vi är också experter på rapportering om hållbarhetsprestanda och kan hjälpa företag att utveckla GRI- och IIRC-rapporter samt hållbarhetsrapporter. Dessa rapporter ger en översikt över företagets hållbarhetsprestanda och framsteg samt visar deras engagemang för att hantera hållbarhetsfrågor på ett effektivt sätt.

Hållbarhets specialister

Tobias Lennér

TOBIAS LENNÉR

Partner och vd

Åsa Wilde

ÅSA WILDE

Grundare och kommunikations­konsult

Robin Lundell

ROBIN LUNDELL

Finansiell
kommunikations­konsult

Agneta Nyholm

AGNETA NYHOLM

Administrativ chef och produktionsledare