KOMMUNIKATION

CORPORATE

Förtroendekapitalet blir allt mer avgörande för företagens möjligheter att attrahera kunder, medarbetare och investerare och säkerställa ”licence to do business” i relation till samhällets övriga intressenter. Den interna och externa kommunikationen måste spegla ett tydligt syfte, starka värderingar och en trovärdig strategi – i synnerhet i tider av förändring. Vi hjälper företag att förtydliga detta och nå ut, vi har mångårig erfarenhet av integrerad kommunikation samt krishantering.

 • Corporate purpose
 • Strategikommunikation
 • Värderingar och kultur
 • Profilering av ledning
 • Media-, budskaps och analytikerträningar

MARKNAD

Marknadskommunikation som når igenom bruset handlar mindre om vilken kanal du väljer och mer om att du är relevant för målgrupperna och att ditt varumärke har ett tydligt syfte. Rippler skapar kanaloberoende kommunikationskoncept som bygger på insikter, omvärldskontexter och innovation. Resultatet är autentisk storytelling som är tillräckligt stark för att tas ut såväl i digitala kampanjer, som i traditionella medier och egna kanaler.

 • Varumärkesutveckling och aktivering
 • Insikter och innovation
 • Koncept och kampanjer
 • Mediarelationer
 • Social media
 • Egna kanaler

HÅLLBARHET

Med ökat tryck från investerare på långsiktig konkurrenskraft i kombination med kunders och anställdas förväntningar, skärpta regler och politiska påtryckningar är hållbarhet en affärskritisk fråga om riskhantering på kort och lång sikt. Det går inte längre att ducka med enstaka CSR-initiativ. Företag och organisationer måste planera för och kunna redogöra för hur de tar ansvar för sin påverkan och hur verksamheten bidrar till en hållbar utveckling.

Ofta krävs förändringar i organisationen som kan vara operativt komplexa och svåra att kommunicera effektivt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att integrera hållbarhet som en del av verksamhetsstrategin, att koppla ihop hållbarhetsfrågorna med företagets syfte, identifiera möjligheter och risker och att skapa kommunikation som stärker företagets anseende.

 • Riskanalys utifrån ESG-frågor
 • Business case för att påbörja/accelerera proaktiv hållbarhetskommunikation
 • Paketering av hållbarhetsstrategi / hållbar affärsstrategi
 • Utbildning av talespersoner
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialoger
 • Kartläggning mot FNs globala utvecklingsmål, SDG
 • Utveckling av hållbarhetsinitiativ: t ex partnerskap och samarbeten
 • Kampanjer kring hållbarhetsinitiativ
 • Hållbarhetsrapportering (GRI, IIRC Integrerad rapportering)

FINANSIELLT

För publika företag har kapitalmarknaden stor påverkan för företagets anseende och vise versa. Den massmediala bilden av ett företag påverkar även investerare och analytiker. Kontinuerlig, transparant och väl övervägd kommunikation med investerare, analytiker, tillsynsmyndigheter och media är avgörande för att säkerställa tillgång till kapital och en rättvis bolagsvärdering. 

Ett ökat tryck på hållbarhet ger också ett ökat tryck på transparens. För privata företag är det heller inte längre en legitim strategi att lägga locket på. Näringslivsmedia granskar privata bolag i nästan samma utsträckning noterade bolag. 

Vi har erfarenheten som sträcker sig från löpande finansiell kommunikation med rapportering, börsreleaser och kapitalmarknadsdagar till transaktionskommunikation (M&A, börsnoteringar, obligationsemissioner och andra kapitalanskaffningar) finansiella omstruktureringar och aktieägaraktivism.

 • Årsredovisningar och delårsrapporter (inkl integrerade redovisningar)
 • Transaktionskommunikation (börsnoteringar, M&A, obligationsemissioner etc)
 • Löpande kapitalmarknadskommunikation (media och analytiker)
 • Profilering av ledning

HEALTHCARE

För att utmana traditionella tankesätt och leverera kreativa och resultatdrivna lösningar till en bransch som ofta är strikt begränsad av ett regelverk måste man vara väl förtrogen med de restriktioner och regler som gäller när det behövs.

Grunden för vårt affärsområde Rippler Healthcare bygger på kunskap och lång erfarenhet. Istället för att hämmas av begränsningar eller kreera helt uppåt väggarna ser vi möjligheter och skapar genomförbara lösningar som sticker ut, engagerar och skapar värde.

Vi har spetskompetens inom både intern och extern företagskommunikation. Genom åren har vi även gjort flertalet affärsmässigt framgångsrika och prisbelönta kampanjer och marknadsaktiviteter för stora som små uppdragsgivare inom läkemedel, life science, healthtech, hälsa, vård och omsorg.

KRISHANTERING

“Det tar tjugo år att bygga upp ett anseende och fem minuter att förstöra det” i Warren Buffets ord. Med dagens 24-timmars nyhetscykeln driven av sociala medier stämmer det bättre än någonsin.  

Varje organisation kommer någon gång ställas inför en kris eller fråga som påverkar dess anseende. Ibland handlar det om en kort men störande distraktion från den löpande verksamheten. Men vid andra tillfällen kan det inträffa händelser som väcker intensiv granskning som riskerar att kraftigt påverka verksamheten. 

Ett företag bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur krisen hanteras. Varje kris innehåller två delar, den verkliga krisen och den kommunikativa krisen.

 Därför krävs förståelse för transparens, medielogik och mediedramaturgi samt allmänhetens förväntningar på öppenhet och korrekt agerande. Hos oss arbetar specialister inom krisplanering, krishantering och kriskommunikation.

 • Riskanalys och krisplanering
 • Krisorganisation och rutiner (inkl manualer och mallar)
 • Akut krishantering 24h (rådgivning och operativt stöd)
 • Strategi för att återupprätta förtroende

Public Affairs

Företag och organisationer är samhällsmedborgare och påverkar och påverkas av frågor som är större än den egna verksamheten och den egna marknaden. Intressenter har dessutom allt större förväntningar på att näringslivet engagerar sig i samhället.

Oavsett om det handlar om att påverka politiska beslut eller stärka den egna profilen skapar en samhällsriktad kommunikation förtroende och bidrar till det offentliga samtalet. Vi hjälper företag och organisationer att kartlägga var beslut fattas och vilka frågor och arenor som är intressanta att synas på.

 • Omvärldsanalys
 • Kartläggning opinionsbildare och arenor
 • Påverkansstrategi
 • Medierelationer

DIGITALT

Allt vi gör, liksom allt våra kunder gör, nyttjar på ett eller annat sätt digitala verktyg eller hamnar på digitala plattformar och i sociala media. Det ger oss nästa oändliga möjligheter att skapa kreativ, intelligent och framför allt mätbar kommunikation.

Det handlar delvis om att förstå varje digital kanal och dess syfte i kommunikationen och kundresan. Men framförallt handlar det om att säkerställa att din story i grunden är autentisk och tillräckligt stark för att förtjäna uppmärksamhet oavsett kanal. Resten är anpassning till olika plattformar.

Oavsett om du är digital novis eller om du helt enkelt inte får de resultat du är ute efter, så hjälper vårt team dig. Utöver våra egna strateger och kreatörer samarbetar vi med de vassaste  regissörer, animatörer, videoproducenter, utvecklare, UX och experter på VR/AR.

 • Spridnings- och innehållsstrategi
 • Innehållsproduktion (webb, sociala medier)
 • Optimering
 • Koncept och kampanj

DATA OCH INSIKTER

Den digitala revolutionen och 24-timmars nyhetscykeln där alla är opinionsbildare och journalister har en enorm inverkan på hur vi arbetar med innehåll, men ett enastående innehåll kräver fortfarande kreativitet och innovation. En autentisk och stark story är allt.

Rippler arbetar med omvärlds- och målgruppsanalyser för att ta fram insikter som skapar möjligheter att skapa värde och därmed bygga stark kommunikation.

 • Trend- och omvärldsanalyser
 • Konkurrentanalyser och benchmark peers
 • Marknads- och opinionsundersökningar
 • Fokusgrupper
 • Mediaanalyser
 • Medarbetarundersökningar

KAMPANJER

Uttrycket att du inte kan köpa dig till uppmärksamhet utan måste förtjäna den är idag den krassa sanningen. Hoppa över-, blockera-, ignorera-bojkotten av reklam är en del av det men framför allt har förväntningarna från kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter ändrats. Företag och organisationer måste visa på ett värde utöver vad de gör till vardags.

En kampanj ger möjlighet att göra exakt det. Vare sig det handlar om att skapa uppmärksamhet som stärker företaget eller varumärkets profil, eller för att åstadkomma ett definierat resultat – ökad medvetenhet i en fråga eller ett policybeslut.

För oss är kampanjen en strategi som bygger på att skapa värde utöver den egna löpande verksamheten genom att adressera ett problem eller en fråga som delas med andra.

På så sätt skapar vi en plattform för bredare och mer kraftfull synlighet som ger en starkare kontext för marknadskommunikation och påverkansarbete, som bygger medarbetarengagemang och stolthet och stärker förtroendet mot andra intressentgrupper.

Vi har skapat prisbelönta kampanjer som kopplar företag till större frågor i många år, som det första konstprojektet i rymden i samarbete med NASA, Falu Rödfärg, Rymdbolaget. Vi har också skapat kampanjer som fokuserat på enskilda frågor, så som avdragsrätt för företagsgåvor,  kvinnors rätt till jämlik vård, och konstnären Michael Genberg och behovet av ökat stöd till ungdomar i psykisk utsatthet till exempel.