Hållbarhetsrapport & Hållbarhetsredovisning

I en värld där hållbarhet blir alltmer centralt har hållbarhetsrapportering blivit en nyckelkomponent för företag för att visa ansvar och engagemang. Att rapportera företagets påverkan på människor och miljö har blivit minst lika viktigt som att rapportera finansiella data och för många företag är det krav på att ha en hållbarhetsrapport.

På Rippler erbjuder vi expertis och stöd i utformningen av hållbarhetsrapporter som inte bara uppfyller lagkrav utan också kommunicerar ert hållbarhetsarbete på ett snyggt och effektivt sätt till era intressenter. Vi vägleder och ger rådgivning kring innehåll, design och struktur och kan hjälpa till med allt från projektledning, skribentarbete, design och produktion. Vi skräddarsyr arbetet för att passa just ert företag och hjälper er dela det med omvärlden.

Vad är en hållbarhetsrapport & hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsrapport, eller hållbarhetsredovisning som den också kan kallas, är ett dokument som företag och organisationer använder för att redogöra för sitt arbete och sina framsteg inom hållbarhetsområdet. Rapporten syftar till att öka transparens och visa hur företaget bidrar till hållbar utveckling, hanterar hållbarhetsrisker och möjligheter samt möter intressenternas förväntningar. Det är för många företag lagkrav på att ha en hållbarhetsrapport.

Vilka bolag ska upprätta hållbarhetsrapport?

I Sverige är det, enligt årsredovisningslagen, lagstadgat för många bolag att upprätta en hållbarhetsrapport. Lagkravet gäller för företag som uppfyller mer än ett av följande kriterier: mer än 250 anställda, en balansomslutning över 175 miljoner kronor, eller en nettoomsättning över 350 miljoner kronor. Denna lag syftar till att öka transparensen kring hur företagens verksamhet påverkar miljö och samhälle.
Alla stora aktiebolag, både publika och privata, som uppfyller ovan nämnda kriterier, måste upprätta en hållbarhetsredovisning, men även mindre företag inte omfattas av lagkravet kan välja att frivilligt upprätta en hållbarhetsrapport för att visa engagemang och stärka sitt varumärke.
Visualisering av Hållbarhetsrapport

Vad ska hållbarhetsredovisning innehålla?

En hållbarhetsrapport ska ge heltäckande bild av företagets hållbarhetsarbete, och innehålla följande element:
  • Ledningens syn på företagets hållbarhetsarbete och organisering och ansvar för hållbarhetsarbetet.
  • Företagets hållbarhetsstrategi, affärsmodell och planer för framtiden – ambitioner, mål och liknande.
  • Företagets påverkan på miljö (utsläpp, energianvändning, avfall), sociala frågor (personal, jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter) och styrning (motverkan av korruption, interna kontroller, etiska riktlinjer). Även policys kopplat till dessa frågor.
  • Identifiering av hållbarhetsrisker (de viktigaste riskerna kopplat till miljö, sociala frågor och styrning) och hantering av dessa risker.
  • Tydliga och mätbara mål för hållbarhetsarbetet och uppföljning av hur företagets lyckats uppnå målen.
  • En väsentlighetsanalys som identifierar och prioriterar de viktigaste hållbarhetsfrågorna för företaget och dess intressenter. Läs mer om väsentlighetsanalyser här.

Det finns flera ramverk och standarder företag kan använda sig av i sin hållbarhetsrapportering. Global Reporting Initiative (GRI), det vanligaste ramverket, är en internationell standard för hållbarhetsrapportering är det mest använda ramverket för rapportering av hållbarhetsprestationer. På Rippler guidar vi er genom GRI-rapporteringens komplexitet och säkerställer att er rapport inte bara är i linje med standarden utan också kommunicerar ert hållbarhetsarbete på ett effektivt och snyggt sätt. Väsentlighetsanalys och intressentdialog är viktiga delar av GRI-rapporteringen, och att rapportera enligt GRI bidrar till att stärka hållbarhetsrapportens trovärdighet.

Hållbarhetsrapportering i förändring: CSRD och dubbel väsentlighetsanalys

De kommande åren kommer att innebära stora förändringar i hur företag rapporterar sitt hållbarhetsarbete, mycket tack vare införandet av EU:s rapporteringsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Denna nya lagstiftning syftar till att öka transparensen och standardisera rapporteringen kring hållbarhetsfrågor, vilket gör det enklare för intressenter att bedöma och jämföra företags prestationer inom hållbarhet. Läs mer om CSRD här.
En av de mest betydelsefulla förändringarna är kravet på att utföra en dubbel väsentlighetsanalys. Detta innebär att företagen inte bara behöver identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för dem och deras intressenter, utan också hur deras verksamhet påverkar miljön och samhället i stort. Företag ska alltså rapportera hur de påverkar sin omgivning och hur omgivningen påverkar företaget. Denna dubbla analys ska ge en mer heltäckande bild av företagets hållbarhetsarbete och dess påverkan på omvärlden. För många företag kommer detta krav att innebära att de behöver göra justeringar i sin hållbarhetsrapportering, även om tidigare rapportering enligt exempelvis GRI är en stor fördel.
Rippler erbjuder expertis och stöd i processen att anpassa er hållbarhetsrapportering till de nya kraven. Genom gapanalyser kan vi identifiera var er nuvarande rapporteringspraxis behöver förbättras för att uppfylla CSRD-standarderna, och vi kan vägleda er genom processen att integrera en dubbel väsentlighetsanalys i ert hållbarhetsarbete.

Ripplers tjänster för hållbarhetsrapportering

På Rippler kan vi vägleda ert företag genom hela processen att hållbarhetsrapportera – från gapanalys till färdig produkt. Vi vägleder och ger rådgivning kring innehåll, design och struktur och kan hjälpa till med allt från projektledning, skribentarbete, design och produktion, och skräddarsyr arbetet för att passa just ert företag. Rippler erbjuder även stöd kring hela årsredovisningen samt annan typ av hållbarhetskommunikation.

Nedan ser ni kontaktuppgifter till våra hållbarhetsspecialister, tveka inte att kontakta dem!

Specialister

Elin Wibell
Senior hållbarhetsspecialist
Emilia Zsiga
Junior hållbarhetskonsult
Åsa Wilde
Åsa Wilde
Grundare & rådgivare

Hållbarhetskommunikation

asa@rippler.se