Anna Haas, hållbarhetsspecialist

Fem effektiva sätt för att främja mångfald och inkludering

Fler företag inser vikten av jämställdhet och många har tydliga hållbarhetsmål kopplade till jämställda ledningsgrupper. Den senaste Allbrightrapporten visar dock att kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom just ledningsgrupper – kvinnor utgör i genomsnitt 28 procent. Ännu sämre siffror visas kring etnicitet i ledningsgrupper där vita utgör 95 procent. Samtidigt påvisar flertalet studier att mångfald och inkludering fostrar innovation och ökar både kreativitet och lönsamhet. Bara därför kan det vara dags att agera nu för ökad mångfald genom hela bolagsstrukturen.

I en studie från BCG påvisas att företag med mångfald ur ett flerdimensionellt – så kallat intersektionellt – perspektiv, i genomsnitt hade 19 procentenheter högre intäkter från innovation, dvs produkter och tjänster som lanserats inom de senaste tre åren, och 9 procentenheter högre rörelseresultat. McKinsey påvisar att företag med en jämställd ledningsgrupp har 25 procent större chans att vara över medel när det kommer till lönsamhet än andra företag. Samtidigt är företag med en etniskt diversifierad ledningsgrupp 36 procent mer lönsamma än andra företag.

Inte så konstigt. Med en bred mångfald inom företaget möts personer med olika bakgrund, erfarenheter och referenser. I en arbets- eller ledningsgrupp innebär det fler perspektiv med idéer som möts, normer som utmanas och problem som angrips på olika sätt. I stället för att uppfinna samma hjul gång på gång, får vi plötsligt en uppsjö av hjul. Dessutom kan det bidra till att både locka och behålla talang, och skapa högre engagemang på arbetsplatsen.

Fem konkreta tips:

Nyckeltal – sätt upp konkreta mål, mät och kommunicera framstegen. Stanna inte vid totalen eller ledningsgruppen, utan mät också på olika chefsnivåer. Det ger en tydligare nulägesbild samt indikation på om insatserna är effektiva.

Rekrytering – se över mångfalden inom organisationen och rekrytera för att bredda. Gå brett i olika, och nya, kanaler, forum och mässor. Ha en tydlig process som minimerar risken för diskriminering.

Förebilder – det börjar i toppen. Som ledare sätter du tonen för vikten av jämställdhetsarbetet, och utgör en inspirationskälla. För att ta det ett steg vidare:  jobba med mentorskap och skapa intresse för branschen redan i de lägre åldrarna. På så sätt kan du göra skillnad på riktigt.

Utbildning – se över interna policydokument och utbilda personal och chefer inom frågorna.

Skapa en inkluderande kultur, där alla ges lika möjlighet att synas och uttrycka sig. Se varandra, lyssna, och ta feedbacken på allvar.

Om du implementerar dessa strategier kan ditt företag ta konkreta steg mot att skapa en inkluderande arbetsmiljö och på riktigt nå hållbarhetsmålen kopplat till jämställdhet. Och görs det rätt, kommer inte bara nästa Allbrightrapport att visa på mer upplyftande siffror, utan det leder till och med till ökad innovation, kreativitet och lönsamhet för din organisation, och samhället i stort.

Anna Haas

Konsult & hållbarhetsspecialist

Så anpassar ni internkommunikationen för den hybrida arbetsplatsen

Den hybrida organisationen är här för att stanna. Vissa har infört en permanent hybridmodell med en tydlig struktur mellan distans- och kontorsarbetet. Andra har ingen plan, eller har inte kommunicerat den tydligt nog, vilket kan påverka engagemang och produktivitet. Samtidigt ser de som har en tydlig vision för det hybrida arbetet klara fördelar med det: Medarbetarna blir mer produktiva när de vet vad som gäller, och känner sig trygga i att ha frihet under ansvar.

Läs hela inlägget »